Prawo pracy

2021-12-10

Jest podstawowym oraz najważniejszym aktem prawnym, który reguluje relacje między pracodawcą a pracownikiem. Kodeks pracy, bo o nim mowa określa warunki i zasady na jakich jest świadczona praca na terenie naszego kraju. Bardzo istotnym jest, że postanowienia umów o pracę nie mogą być dla pracownika mniej korzystne niż przepisy o prawie pracy.

Prawo pracy

Podstawową zasadą jest to, że pracownikiem może być osoba pełnoletnia. Jednakże możliwe jest zatrudnienie osoby niepełnoletniej na warunkach określonych w Kodeksie pracy.

Obowiązki stron stosunku pracy – rodzaje umów o pracę

Umowa o pracę może zostać zawarta na wiele sposobów:

• na czas nieokreślony
• na okres próbny – tego typu umowa może zostać zawarta na okres nie przekraczający 3 miesięcy, ma na celu weryfikację kwalifikacji pracownika i jego ewentualne zatrudnienie na określonym stanowisku. W przypadku zawarcia umowy z tym samym pracownikiem na okres próbny, musi zostać spełniony jeden z dwóch warunków:
1) jeśli pracownik ma zostać zatrudniony na innym stanowisku
2) jeśli pracownik ma zostać zatrudniony na tym samym stanowisku, jednakże po upływie co najmniej 3 lat od rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy .
• na czas określony, jak również zastępstwa podczas jego usprawiedliwionej nieobecności, w tym celu ma czas nieobecności pracodawca ma prawo zatrudnić pracownika na umowę o pracę na czas określony

Na bazie jednej umowy o pracę na czas określony zawieranej pomiędzy pracodawcą a pracownikiem okres zatrudnienia nie może przekroczyć 33 miesięcy a liczba umów w takiej sytuacji nie może przekroczyć 3. Przekroczenie tych limitów automatycznie przekształca kolejną umowę na czas nieokreślony.
Tego typu ograniczeń nie stosuje się w przypadku umów o pracę zawieranych na czas określony w celu zastępstwa, w przypadku pracy sezonowej, dorywczej lub wykonywanej przez okres kadencji a także gdy pracodawca poda obiektywne do tego przyczyny.

Umowa o pracę zawierana jest zawsze na piśmie i powinna być podpisana najpóźniej w dniu podjęcia pracy przez pracownika. Jeśli nie została ona podpisana to pracownik przed rozpoczęciem pracy powinien otrzymać pisemne potwierdzenie jej warunków.

Obowiązki pracowników – rozwiązanie umowy o pracę

Do rozwiązania umowy o pracę następuje w wyniku złożenia przez jedną ze stron oświadczenia woli o chęci jej rozwiązania z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Wówczas rozwiązanie umowy następuje po upływie określonego czasu . W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę jego obowiązkiem jest podanie rzeczywistej przyczyny wypowiedzenia. W takich sytuacjach warto zapoznać się jak działa prawo pracy Gdańsk. Zobacz więcej na https://wypowiedzenie-umowy-o-prace.pl/adwokat-gdansk-prawo-pracy/.

Długość okresu wypowiedzenia determinuje rodzaj pracy a także staż pracownika. Adwokat Gdańsk prawo pracy służy kompetentną wiedzą w zakresie prawa pracy. Okres wypowiedzenia jest pełnopłatny.

W przypadku umowy o pracę na okres próbny okres wypowiedzenia wynosi:

• 3 dni robocze – jeśli umowa została zawarta na okres maksymalnie 2 tygodni
• 1 tydzień – jeśli umowa została zawarta na okres dłuższy niż 2 tygodnie, jednak krótszy niż 3 miesiące
• 2 tygodnie – gdy umowa została zawarta na 3 miesiące

W przypadku umowy o pracę na czas określony i nieokreślony, okres wypowiedzenia wynosi:

• 2 tygodnie – jeśli pracownik pracował krócej niż 6 miesięcy
• 1 miesiąc – jeśli pracownik pracował dłużej niż 6 miesięcy i krócej niż 3 lata
• 3 miesiące – jeśli pracownik pracował dłużej niż 3 lata

Artykuł sponsorowany

powrót