Regulamin

§ I. Definicje

1. Regulamin - niniejszy regulamin jest Regulaminem o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

2. Serwis – witryna internetowa 5v.pl

3. Użytkownik - osoba prywatna lub firma korzystająca z usług hostingowych świadczonych przez 5v.pl na warunkach, które zostały określone w niniejszym Regulaminie

4. Usługa hostingowa - jest to usługa świadczona przez serwis 5v.pl, która polega na udostępnianiu wydzielonej przestrzeni na serwerze, jak również określonych ilości baz danych, celem uruchomienia usługi utrzymania stron internetowych, czy też usług pokrewnych

5. Usługa płatna - dodatkowa opcja, która wprowadzona jest przez serwis 5v.pl odpłatnie

§ II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady zakładania i użytkowania kont w ramach usług hostingowych oferowanych przez Serwis, jak również zakres dodatkowych, płatnych usług

2. Warunkiem koniecznym do korzystania z usług Serwisu jest akceptacja niniejszego Regulaminu. Użytkownik, który przeszedł proces rejestracji, automatycznie potwierdzenia zapoznanie się ze wszystkimi punktami Regulaminu oraz jego przestrzeganiem od momentu pozytywnego zakończenia rejestracji

3. W przypadku chęci rezygnacji z usług należy niezwłocznie usunąć konto poprzez odpowiedni formularz dostępny w dziale "Moje konto" po zalogowaniu się do Serwisu

4. Właściciel Serwisu zastrzega prawo do zmian niniejszego Regulaminu. O wszelkich zmianach użytkownicy będą poinformowaniu poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji w swoim profilu użytkownika

5. Administracja Serwisu nie odpowiada za żadne treści zamieszczone na kontach użytkowników Serwisu ani za treści do których prowadzą odnośniki ze stron hostowanych na platformie 5v.pl

§ III. Zakres świadczonych usług

1. Jedynym właścicielem wszystkich nazw w domenie 5v.pl jest tylko i wyłącznie właściciel Serwisu

2. Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych usług płatnych

3. Usługa hostingu bezwzględnie nie może być wykorzystywana do:

  • masowej wysyłki wiadomości e-mail;
  • budowania serwisów internetowych w oparciu o zasoby innych serwisów, do których nie ma się praw autorskich;
  • tworzenia tzw. "farm linków" i im podobnych;
  • wykorzystywania konta jedynie jako serwer FTP

4. Właściciel Serwisu może zamieszczać własną reklamę w dowolnej formie na darmowych kontach użytkowników. Serwis umożliwia odpłatne usunięcie reklam na koncie użytkownika

5. Serwis umożliwia użytkownikom podpięcie na własnej stronie reklam w dowolnej formie, jednakże nie zasłaniających reklam Serwisu

§ IV. Obowiązki użytkowników

1. Zabronione jest zamieszczanie stron propagujących łamanie prawa, nawoływanie do nienawiści na tle rasowym, etnicznym, jak również religijnym, a także treści sprzecznych z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego

2. Pełną i jedyną odpowiedzialność za naruszenie przepisów prawa i powyższego Regulaminu ponosi jedynie i wyłącznie użytkownik

3. Serwis nie ponowi żadnej odpowiedzialności wobec osób trzecich za umieszczone przez Użytkowników treści objęte ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., (Dz.U. 2006, Nr 90, poz. 631) z późn. zm. bez zgody osoby do tego uprawnionej.

4. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do bezzwłocznego usunięcia treści, które zostaną uznane przez obsługę Serwisu za sprzeczne z zasadami określonymi w Regulaminie lub też jeżeli właściciel Serwisu otrzyma wiarygodne informacje, iż dane treści mogą łamać prawa autorskie osób trzecich

5. W ramach platformy hostingowej 5v.pl można publikować i przechowywać pliki, które są elementami stron. Nie jest dopuszczalne przechowywanie plików, które nie stanowią integralnej części strony WWW. Zabrania się także wykorzystywania hostingu do składowania, udostępnienia czy też backupowania plików do pobrania. W przypadku wykrycia naruszeń właściciel adresu musi się liczyć z usunięciem adresu lub przedstawieniem płatnej oferty hostingowej

§ V. Uprawnienia i obowiązki Serwisu

1. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do:

  • usunięcia konta Użytkownika bez podania przyczyny;
  • usunięcia bądź zablokowana konta Użytkownika, który nie logował się na konto powyżej roku czasu;
  • usunięcia bądź zablokowana konta Użytkownika w przypadku notorycznego łamania przez niego Regulaminu Serwisu lub też łamania praw autorskich;
  • wstrzymania świadczenia usług podczas prac konserwatorskich czy też migracyjnych;
  • wysyłki materiałów reklamowych do wszystkich Użytkownika bezpłatnych kont

2. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za problemy z funkcjonowaniem serwisu danego Użytkownika

3. Adres, który masowo wysyła wiadomości w krótkim odstępie czasu (tzw. spam), może zostać bezwzględnie usunięty z platformy 5v.pl bez informowania o tym właściciela serwisu.

4. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie bądź utratę danych zamieszczonych na stronach Użytkowników

5. Z chwilą założenia konta, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Serwis w celach administracyjnych, statystycznych i marketingowych zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926)

§ VI. Opcje płatne i płatności

1. W celu ulepszenia usług Serwis może wprowadzić dodatkowe, płatne opcje bądź usługi

2. Obecnie platforma nie oferuje żadnych płatnych usług

§ VIII. Postanowienia końcowe

1. Właściciel Serwisu może zmienić niniejszy Regulamin bez zgody Użytkowników, bez podania przyczyn i w każdym czasie, jednak nie ograniczają one praw nabytych przez Użytkowników przed wejściem jego zmiany w życie

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 ze zm.), Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 z 2002 r. poz. 1204 ze zm.), Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 ze zm.), Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 90 z 2006 r. poz. 631 ze zm.) oraz Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 ze zm.)

3. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Użytkowników będących Konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, przysługujących im na mocy powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z tymi przepisami, pierwszeństwo zawsze mają powszechnie i bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem udostępnienia go na stronie Serwisu